تاریخچۀ تاسیس

جامعۀ مهندسی ایران، پس از سال­ها پیگیری برای طراحی تشکیلاتی حرفه­ ای در جهت هدایت سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم، بر آن شد تا ایدۀ تأسیس انجمنی غیرانتفاعی را به تحقق، نزدیک نماید. متعاقب بررسی­های دقیق و مطالعات کارشناسانه و با همکاری تنگاتنگ چهار تشکل عمدۀ کشور؛ سندیکای شرکت­های ساختمانی، انجمن شرکت­های تأسیساتی و تجهیزاتی، انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز و جامعۀ مهندسان مشاور، در سال 1377، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، بنیان نهاده شد؛ به همّت چند تن از پیشکسوتان این حوزه و به پشتوانۀ تجارب مدیریتی موفق، ساختار جامعی تدوین شد تا علاوه بر بازیابی زمینه‌های مستعد صادراتی و توانمندی­های نهفته در کشور، اقتضائات و الزامات تجارت جهانی، شناسایی شده و در جریان معرفی مهارت­های مهندسی و دانش فنی فرزندان ایران، امکان صدور خدمات فنی و مهندسی به سراسر دنیا و در طیفی گسترده فراهم شود.