چشم انداز، مأموریت،ارزش‌ها، اهداف و راهبردهای انجمن(به استناد مواد اساسنامه)

چشم انداز:

               انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در افق چشم انداز خود، نهادی مؤثر در افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های مهندس مشاور، پیمانکار و سازندگان ایرانی در عرصۀ بین‌المللی و به عنوان نمایندۀ ایشان در ارتباط با دولت و سایر نهادهای مؤثر بر صادرات می‌باشد.

مأموریت:

           توسعۀ صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌های مهندس مشاور، پیمانکار و سازنده و بهبود شرایط صادراتی آنها در داخل کشور.

ارزش ها:

  1. توسعۀ برند صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در بازار بین المللی و ارائه خدمات ماندگار در بازارهای هدف
  2. تغییر و توسعۀ پارادایم به بین المللی سازی

اهداف:

  1. افزایش تعداد صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
  2. افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی
  3. افزایش کیفیت ارائه خدمات فنی و مهندسی
  4. تداوم صادرات خدمات فنی ومهندسی
  5. آموزش و توانمندسازی شرکتها

راهبردها:

           دو راهبرد کلان می تواند پیش روی هیئت مدیره انجمن باشدکه با توجه به محدودیت منابع باید یکی از آنها به عنوان راهبرد اصلی و دیگر به عنوان فرعی انتخاب شود و سپس اقدامات راهبردی الویت بندی شده و بر اساس آنها اقدامات اجرایی تنظیم شوند.

  1. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق انجام اقدامات مرتبط در داخل کشور
  2. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از طریق انجام اقدامات مرتبط با خارج ار کشور (بازارهای هدف)