صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران

عطف به تصویب نامه شماره 4521/ت 22152 هـ مورّخ 1380/02/09، هیأت وزیران در جلسه مورّخ 1380/2/02و بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وقت و باستناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه تأسیس صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت ازآن‌ها را تصویب نمود.

 بر اساس تبصره 1 ماده 2 آئین نامه تأسیس صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران مصمم گردید تا با بهره گیری از این قانون و آئین نامه، صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران را بمنظور توسعه و گسترش فعالیت‌های خود تأسیس و ایجاد نماید و بدین منظور اساسنامه پیشنهادی خود را تهیه و به مرکز توسعه صادرات جهت پذیرش ارائه نمود.

متعاقب ابلاغ تصویب نامه، مرکز توسعه صادرات ایران (سازمان توسعه تجارت فعلی) ضمن ارسال یک نسخه از اساسنامه پیشنهادی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران مراتب موافقت خود را با ثبت صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران (در حال تأسیس) در چارچوب قانون تجارت و آئین نامه تأسبس صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آن‌ها را به اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنفی اعلام نمود.

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورّخ 1382/7/27شرکت پارسیان بین‌الملل سهامی خاص به شماره ثبت 1858940 نام این شرکت به صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تغییر یافت و مراتب ثبت صندوق از سوی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تحت شماره 037274/32 مورّخ 1382/9/04اعلام گردید. به موجب آگهی تغییرات، اساسنامه صندوق مشتمل بر 75 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی (متعلق به شرکت پارسیان بین‌الملل) گردید.

برابر ماده 2 اساسنامه صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران به صورت شرکت سهامی خاص توسط اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در چهار چوب قانون تجارت و آئین نامه تأسیس صندوق‌های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت ازآن‌ها، مصوبه شماره 4521/ت24152هـ مورّخ 1380/02/09نشکیل شده و تابعیت آن ایرانی است.

برابر ماده 3 اساسنامه هدف و وظایف صندوق به شرح زیر می‌باشد:

- ضمانت از صادرات خدمات فنی و مهندسی.

- ا نجام خدمات بازاریابی و تبلیغات برای یک یا گروهی از اعضاء در کشورهای مورد نظر و اعزام هیأت‌های بازاریابی به خارخ از کشور.

- برپایی و یا شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی.

- ارائه مشاوره‌های صادراتی به اعضا و یا به دیگر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی.

- شرکت در مناقصات.

- مذاکره و عقد قرارداد برای صادرات خدمات فنی و مهندسی.

- حمایت از صادرکنندگان، مشاوران، پیمانکاران، شرکت‌های مشاوره و خدمات مدیریت.

- طراحی، مشاوره و یا اجرای پروژه‌ها.

- آموزش، پژوهش و مشاوره در زمینه‌های گوناگون خدمات فنی و مهندسی.

- هدایت و استفاده بهینه از کمک‌های دولت به صادرات غیر نفتی.

- ارائه خدمات پشتیبانی و حمل و نقل به صادرکنندگان.

- احداث مراکز تجاری و یا ایجاد دفاتر نمایندگی در خارج از کشور.

- انجام خدمات گمرکی در مبادی و یا گمرکات کشورهای جهان.

- مشارکت به منظور ایجاد واحدهای تولیدی و صادراتی از طریق سرمایه‌گذاری.

- تشکیل بانک اطلاعاتی به منظور جمع آوری اطلاعات از بازارهای خارجی و عرضه آن به اعضاء یا دیگر          متقاضیان.

- سایر وظایفی که در جهت تحقق اهداف صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود.

به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون صندوق خدمات می‌تواند در صورت تحصیل موافقت های لازم، بخشی از وظایف صندوق ضمانت صادرات را بر عهده گیرد و یا به نمایندگی از مرکز توسعه صادرات از منابع آن مرکز پنجاه درصد هزینه‌های مرتبط با فعالیت های صندوق خدمات را در زمینه بازاریابی و برپایی و یا شرکت در نمایشگاه‌های خارجی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی صادرات غیر نفتی می‌رسد پرداخت نماید.

به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون اولویت هر یک از وظایف بالا برای دوره های یک ساله یا پنجساله توسط هیأت مدیره صندوق خدمات طبق برنامه هایی که تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد.

برابر اعلام بانک مرکزی این بانک صرفاً با ارائه خدمات اعتباری به اعضاء صندوق در راستای اهداف و رسالت صندوق موافقت دارد. ضمناً اعلام گردیده است در صورت تمایل صندوق به ارائه دیگر خدمات بانکی، صندوق می‌تواند تقاضای خود را برای تبدیل به یک مؤسسه اعتباری غیر بانکی تحت نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به این بانک اعلام نماید.

صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران با تعداد 13 نفر سهامداران حقیقی و سرمایه یک میلیارد و یک میلیون ریال منقسم به 1300 سهم 770.000 ریالی با نام که 35 درصد آن معادل 350.350.000 ریال نقداً پرداخت و بقیه 65 درصد از طرف صاحبان سهام تعهد گردید کار خود را آغاز نمود.

مجوز تأسیس صندوق نیز طی گواهی شماره 318/410/87 مورّخ 1387/4/18از سوی سازمان توسعه تجارت صادر گردید

بر اساس تبصره یک ماده 3 اساسنامه، در تاریخ 1386/5/15صندوق آمادگی خود را برای پذیرش کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام و قرارداد کارگزاری فیمابین در تاریخ 1386/7/18به امضاء رسید و پروانه کارگزاری بیمه اعتباری برای صندوق توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی ایران توسط صندوق ضمانت صادرات ایران صادر گردید.

در تاریخ 1396/6/12 مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صندوق تشکیل گردید و آقای مهندس محمدرضا انصاری بعنوان رئیس هیأت مدیره، آقای مهندس فرامز مفتخر بعنوان نایب رئیس و آقای مهندس فرزام منوچهری بعنوان عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ضمناً آقایان مهندسین غلامعلی رسولی، بهزاد محقق حضرتی بعنوان اعضاء علی‌البدل هیأت مدیره و آقایان محمدحسن احمدی و احمد زره بند نیز بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب گردیدند.

همچنین در آخرین مجمع عمومی عادی سالیانه که بطور فوق العاده در تاریخ 1397/10/09برگزار گردید آقایان بازرسان نامبرده شده در فوق مجدداً بعنوان بازرسان اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

 هیأت مدیره صندوق و سهامداران اقداماتی را جهت فعال نمودن، تکمیل و افزایش سرمایه، افزایش اعضاء و تغییر سهامداران حقیقی به حقوقی و سایر مسائل بعمل آورده و پیگیری می‌نمایند.

اعضاء انجمن در صورت اخذ پروژه در خارج از کشور و تمایل به استفاده از تسهیلات و بیمه‌های صندوق ضمانت صادرات ایران می‌توانند از طریق کارگزاری صندوق واقع در محل انجمن اقدام نمایند.