کمیتۀ سوریه

این کمیته با توجه به نیاز اعضاء انجمن که در کشور سوریه دارای پروژه بودند.....