هیأت حل اختلاف مالیاتی

در راستای ارائۀ هرچه بیشتر و بهتر خدمات و حمایت از اعضاء انجمن در اجرای مفاد بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم، احکام عضویت دو نفر به عنوان نمایندگان انجمن از سازمان امور مالیاتی جهت حضور در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر اخذ گردید؛ حضور نمایندگان این انجمن به عنوان یک عضو در هیأت‌ مذکور (منوط به رعایت مفاد ماده مذکور) در خصوص تعیین و انتخاب عضویت انجمن در جلسات در لوایح اعتراضی به برگ های تشخیص مالیاتی می‌باشد.

ضمناً جهت کسب هماهنگی و اطلاعات با واحد امورمالی انجمن تماس حاصل فرمایید.